بسم الله الرحمن الرحيم

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي / معاونت تحقيقات و فنآوري

كميته رايانه اي كردن طب و بهداشت

 

 

 

توضيح در مورد كتب الكترونيك فارسي INTRODUCTION.pdf

 

              در عصر شكوفايي علوم مختلف و مخصوصا علوم تجربي به سر مي‌بريم و لحظه به لحظه شاهد پيشرفت‌هاي علمي جديد و كشف اسرار ديگري از عالَم هستي بوده رشد علم و معرفت و توليد دانش در سطح كلان و انتقال سريع و الكترونيكي آن را نظاره گر مي‌باشيم و خوشبختانه به اين نتيجه رسيده ايم كه اغلب پيشرفت‌هاي علمي، در سايه تبادل معلومات و نه با پنهانكاري و انحصارطلبي، حاصل گرديده و تداوم آن نيز در گرو ادامه چنين روندي بوده و خواهد بود و لذا جا دارد هركس به قدر بضاعت خود در بسيج اطلاع رساني جهاني شركت نموده ضمن بهره گيري از اين اقيانوس گسترده، قطره يا قطراتي از تراوشات علم و معرفت نيز بر آن بيفزايد و فقط مصرف كننده صِرف نباشد.

             اين يك وظيفه آموزشي ـ پژوهشي و انساني و بلكه عقيدتي است كه حتي اگر به وسيله مسئولين يا سازمان هاي دولتي، حمايت اقتصادي نشود، اين تكليف و احساس مسئوليت، ساقط نمي‌گردد و نبايد متوقف شود! چرا كه متاسفانه در طول قرون اخير، از قافله علمي جهان و به خصوص از دوران مجد و عظمت تمدّن اسلامي تا حدودي فاصله گرفته ايم و سبقت گرفتگان بر ما همچنان در حال افزايش سرعت خود مي باشند و ما نيز در پيشگاه كبريايي صاحب علم و نسل جوان حال و آينده كشور خود و حتي در سطح گسترده منطقه اي و جهاني، وظيفه اي بر عهده داريم  . . . به خصوص كه طبق سند چشم انداز بيست ساله، وظيفه مضاعفي بر دوش ما نهاده شده است.

 

كتب الكترونيك فارسي موجود در اين سايت از نظر تخصصي، شامل پنج گروه زير مي باشد :

1 ـ مباحث پزشكي و بهداشت (كتاب جامع بهداشت عمومي، نوپديدي و بازپديدي بيماري ها، بيوتروريسم، ايدز . . . و كاربردهاي باليني اپيدميولوژي در طب رايج و پزشكي نياكان)

2 ـ تاريخ و اخلاق پزشكي (تاريخ پزشكي ايران قبل و بعد از اسلام، كنگره اخلاق پزشكي . . . )

3 ـ پزشكي نياكان (قانون ابن سينا، كتب فارسي زكرياي رازي، مروري بر پزشكي نياكان، هدايت المتعلمين، ابنيه، مجموعه آثار حكيم جرجاني نظير ذخيره خوارزمشاهي، اغراض طبي، يادگار، خُفيّ علائي و همچنين مخزن الادويه و بسياري از منابع ديگر كه تحت عنوان بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان، بعضا آماده استفاده گرديده و در اين مجموعه يافت ميشود و يا در دست ويرايش نهايي ميباشد).

4 ـ ادبيات و عرفان (شاهنامه فردوسي، ديوان پروين، كليّات سعدي، ديوان حافظ، خمسه نظامي، الهي نامه عطار . . . ) و ذيلا به توضيح مختصري در مورد برخي از اين آثار پرداخته مي شود :            

5 ـ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران (خدمات متقابل اسلام و ايران، پويايي فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، دويست مقاله آموزشي مرتبط با فرهنگ و تمدن اسلامي ـ ايراني . . .

كتاب اپيدميولوژي و كنترل بيماري هاي مرتبط با بيوتروريسم (دفاع بيولوژيك)

Epidemiology and Control of diseases Related to Bioterrorism

              تاليف اين كتاب به ياري خداوند منان در سال 1380 با جلب همكاري اساتيد دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي كشور، توسط نگارنده صورت گرفت و در خردادماه 1381 به دستور معاونت سلامت وقت وزارت بهداشت در 2200 نسخه منتشر و به طور رايگان در اختيار دانشگاه ها و موسساتي كه اقدام به برگزاري كنگره، سمينار يا پانل مرتبط با بيوتروريسم نمودند، گذاشته شد و به طور همزمان به دستور معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت متبوع در سايت اينترنتي HBI نيز تعبيه گرديد و بار ديگر بنا به ضرورت و در پاسخ به تقاضاهاي مكرر، در اسفندماه همـان سال با تجديد نظر و اضافات لازم، با تيراژ 5000 نسخه به زيور طبع، آراسته و براي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، ارسال گرديد. توضيح اينكه امتياز چاپ اوّل و دوّم اين كتاب را به حوزه معاونت بهداشتي / مركز مديريت بيماري ها اهداء نمودم و ويراست سوم آن نيز انشاالله در سال 1393 منتشر خواهد شد.

كتاب نوپديدي و بازپديدي بيماري ها و سلامت حرفه هاي پزشكي

Emerging, Re-emerging Diseases and Employee Health

              تاليف اين كتاب در سال 82-1381 با جلب همكاري اساتيد دانشگاه هاي علوم  پزشكي، انستيتو پاستور، انستيتو رازي و . . . توسط نگارنده، انجام گرفت و در بهمن ماه 1382 به دستور معاونت سلامت وقت وزارت بهداشت در تيراژ 3000 نسخه، منتشر و به عنوان كتاب بازآموزي پزشكان و ساير تخصص‌هاي ذيربط، انتخاب و مقرر شد به رايگان در اختيار دانشگاه هاي علوم پزشكي كه اقدام به برگزاري سمينار بازآموزي مرتبط با موضوع مي نمايند، گذاشته شود. ضمنا نسخه الكترونيك كتاب به دستور معاونت محترم تحقيقات و فنآوري وزارت متبوع در سايت اينترنتي HBI تعبيه گرديد. توضيح اينكه امتياز چاپ اوّل اين كتاب را به حوزه معاونت سلامت / مركز مديريت بيماري ها اهداء نمودم.

           جلد سوّم اين كتاب تحت عنوان نوپديدي آنفلوآنزاي پرندگان و مروري بر آنفلوآنزاي انساني، با حمايت معاونت محترم سلامت وقت وزارت بهداشت، در نيمه دوّم سال 1384، منتشر و به عنوان كتاب بازآموزي پزشكان و ساير تخصص‌هاي ذيربط، براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، ارسال گرديد.

           جلد چهارم اين كتاب تحت عنوان نوپديدي و جهانگيري آنفلوآنزاي جديد 2009، با حمايت معاونت محترم سلامت وقت وزارت بهداشت، در نيمه اول سال 1388، منتشر و به عنوان كتاب بازآموزي پزشكان و ساير تخصص‌هاي ذيربط، براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، ارسال گرديد.

كتاب جنبه هاي پزشكي، بهداشتي و اجتماعي HIV/AIDS

Medical, Health and Social aspects of HIV/AIDS

              گردآوري مطالب اين كتاب در سال 1382 در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه توسط نگارنده، صورت گرفت و با سرمايه آن دانشگاه منتشر و به رايگان براي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، ارسال و به طور همزمان در سايت معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت متبوع نيز تعبيه گرديد. توضيح اينكه امتياز چاپ اوّل اين كتاب را به دانشگاه مذكور اهداء نمودم.

كتاب پزشكي نياكان

Ancestor's (Traditional) Medicine

              تاليف اين كتاب در سال 1382 به پيشنهاد موسسه مطالعات تاريخ پزشكي طب اسلامي و مكمّل دانشگاه علوم پزشكي ايران توسط نگارنده كه در آن زمان مدير گروه آموزشي طب سنتي و پزشكي نياكان آن دانشگاه بودم، انجام و نسخه الكترونيك آن در سال 1383 در سايت معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت متبوع، تعبيه گرديد. توضيح اينكه امتياز چاپ اوّل اين كتاب را به موسسة مزبور، اهداء نمودم. ضمنا چند مقاله مرتبط ديگر كه در سال 1387 در مجله طب و تزكيه به چاپ رسيده بود نيز در ذيل عناوين ويراست الكترونيك همين كتاب تعبيه گرديد.

كتاب خُفيِّ عَلائي (خلاصه ذخيره خوارزمشاهي)

Khofie Alaei (A summary or an overview of Zakhirehe Kharazmshahi, Written by: Sayed Esmaeil Jorjani)

              مجوز رايانه اي كردن اين كتاب را كه تاليف حكيم جرجاني است با توجّه به اينكه توسط آقايان دكتر علي اكبر ولايتي و دكتر محمود نجم آبادي (ره) تحشيه و تفسير گرديده است، از آقاي دكتر ولايتي دريافت نموده ويرايش الكترونيك كتاب همراه با تصويرگذاري هاي مربوطه و تعبيه در سايت معاونت تحقيقات و فنآوري را در سال 1380 انجام دادم.

كتاب جامع بهداشت عمومي

Persian Textbook of Public Health

           تاليف چاپ اوّل اين كتاب كه اوّلين و كامل ترين كتاب درسي بهداشت عمومي در سطح كشور به حساب مي‌آيد از سال 1380 به كوشش نگارنده و بعضي از اعضاء هيئت ممتحنه بهداشت عمومي و جلب همكاري بيش از 80 نفر از اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور آغاز گرديده تا پايان بهار سال 1383 به زيور طبع، آراسته شد و با حذف هزينه هاي تايپ، ويرايش، تاليف و . . . در سه جلـد (1744 صفحه) منتشر و به طور همزمان،‌ نسخه الكترونيك آن نيز در سايت معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت متبوع، تعبيه گرديد و چاپ دوم كتاب در سال 1385 با اصلاحات و اضافات لازم در سه جلد، 14 فصل و 2344 صفحه منتشر و در سايت اينترنتي وزارت متبوع نيز تعبيه گرديد.

چاپ دوّم كتاب جامع بهداشت عمومي

              هرچند نسخه الكترونيك كتاب به طور كامل در سايت اينترنتي وزارت متبوع، موجود بوده براساس اطلاعات ثبت شده، به رايگان و بدون هيچگونه محدوديتي مورد استفاده عده كثيري از علاقمندان، قرار گرفته است ولي نسخه مكتوب نيز مورد استقبال كم‌نظيري واقع شده در عرض 18 ماه پس از انتشار، در  اواخر نيمه دوّم سال 1384، در كتابفروشي‌هاي تهران و ساير استان‌ها ناياب گرديد و ناشر محترم را برآن داشت كه تقاضاي استفاده از همان فيلم و زينك قبلي و انتشار يك دوره ديگر از همان ويرايش را ارائه نمايد. ولي با توجه به اصلاح اشتباهات تايپي، اصلاح برخي از ناهمخواني‌هاي بين گفتارها، افزودن 2 فصل، 17 گفتار و بيش از 700 صفحه جديد به نسخه قبلي، انتشار مجدد ويراست اوّل را جايز ندانسته به ياري خداوند منّان و با جلب همكاري بيش از 20 نفر ديگر از اساتيد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور، نسخه دوّم كتاب را آماده انتشار نموديم.

مباحث جديد در چاپ دوّم كتاب

 • نقش تغذيه در سلامت و بيماري (ف 4، گ 10)،
 • بيماري‌هاي منتقله از طريق آب و تصفيه آب (ف 4، گ 11)،
 • ارزيابي ريسك مواد شيميايي در تماس‌هاي شغلي (ف 5، گ 6)،
 • مديريّت كيفيّت و هزينه در بهداشت عمومي (ف 7، گ 4)،
 • مباني و اصول اپيدميولوژي (ف 8، گ 3)،
 • وضعيت موجود نظام مراقبت بيماري‌هاي واگير كشور (ف 8، گ 6)،
 • بررسي تجمع‌هاي بيماري (ف 8، گ 13)،
 • نقش همسران، خانواده و ارتباطات (ف 11، گ 22)،
 • اپيدميولوژي خودكشي (ف 12، گ 6)،
 • تماس با جامعه (ف 13، گ 1)،
 • تماس زودرس با بيمار (ف 13، گ 2)
 • ديدگاه‌هاي بهداشتي در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور (ف 14، گ 1)،
 • حقوق بهداشتي و چالش‌هاي جديد زيست‌پزشكي (ف 14، گ 2) ،
 • عوامل اجتماعي سلامت (ف 14، گ 3)،
 • سلامت و سياست (ف 14، گ 4)،
 • ارزشيابي نقادانه و بهداشت عمومي مبتني بر شواهد (ف 14، گ 5)،
 • كاربرد نظام اطلاعات جغرافيايي (ف 14، گ 6)،
 • روانشناسي سلامت (ف 14، گ 12)

 

چاپ سوّم كتاب جامع بهداشت عمومي (1392)

مباحث جديد در چاپ سوّم كتاب

 • ارزيابي فنآوري سلامت
 • ترجمان دانش و بهداشت عمومي
 • توانمندسازي جامعه براي پژوهش‌هاي سلامت
 • پيشگيري و كنترل اضافه وزن كودكان و نوجوانان
 • آلاينده‌هاي نوپديد در محيط زيست
 • مباني و كليات معنويت و سلامت
 • جايگزيني كامل مبحث آنفلوآنزا و جهانگيري‌هاي آن به جاي آنفلوآنزاي پرندگان
 • جايگزيني كامل مبحث كنترل عفونت در دندانپزشكي، به جاي خودارزيابي در دندانپزشكي

        در مجموع، كتاب حاضر در سه جلد، 14 فصل، 108 گفتار و 2356 صفحه تاليف گرديده است و به دليل ناياب شدن چاپ دوّم، به حول و قوه الهي در سال 1392 چاپ سوّم آن كه هم اكنون به صورت الكترونيك منتشر مي‌گردد، به صورت مكتوب نيز انتشار خواهد يافت.

كتاب كاربردهاي باليني اپيدميولوژي

                  تاليف اين كتاب به طور همزمان با تدريس درسي تحت عنوان نحوه بررسي و كنترل همه‌ گيري‌ها براي دستياران دوره MPH بيماريهاي عفوني و پزشكي اجتماعي، از سال 1383 آغاز گرديد و علاوه بر آن در سال‌هاي اخير در كلاس‌هاي MPH مديران نيز تدريس و با توجه به تدريس قسمتي از درس روش تحقيق در پزشكي نياكان در مقطع طب سنتي، توسط نگارنده، چند مبحث مرتبط نيز به آن افزوده شد و بدينوسيله مجموعه فعلي كه به صورت مكتوب و الكترونيك در سال 1388 منتشر شده است، با استعانت الهي تاليف گرديد و علاوه بر نسخه مكتوب كه شامل گفتارهاي دوازده‌گانه است نسخه الكترونيك آن نيز از قابليت‌هاي ذيل، برخوردار ميباشد:

برنامه‌هاي نرم‌افزاري مرتبط با كتاب كاربردهاي باليني اپيدميولوژي

1 ـ ويرايش الكترونيك كتاب با قابليت جستجو و ارسال به چاپگر (تاليفي)

2 ـ برنامه محاسباتي مربوط به مطالعات همگروهي (تاليفي)

3 ـ برنامه محاسباتي مربوط به مطالعات مورد ـ شاهدي (تاليفي)

4 ـ برنامه محاسباتي مربوط به اعتبارسنجي آزمون‌ها و ابزارهاي تشخيصي (تاليفي)

5 ـ برنامه تبديل تاريخ‌هاي شمسي، ميلادي و قمري به يكديگر

6 ـ برنامه تبديل فايل‌هاي DBF به فايل‌هاي REC به منظور استفاده در برنامه EpiData

7 ـ برنامه آناليز آماري (EpiData) (توليد خارج با برنامه نويسي‌هاي لازم توسط نگارنده)

8 ـ برنامه توليد پرسشنامه الكترونيك، ورود داده‌ها و توليد محاسبه‌گر الكترونيك (توليد خارج با برنامه نويسي‌هاي لازم توسط نگارنده)

9 ـ برنامه نويسي جهت استفاده از نرم‌افزار EpiInfo (تاليفي)

10 ـ اسلايدهاي دروس فوق

              اميد است نگارنده و همكاران، توانسته باشيم قدمي نوين در راه ارتقاي شيوه‌هاي آموزش در پژوهش، برداشته و اين خدمت ناچيز، مورد قبول درگاه احديت واقع و نظر همكاران گرامي را نيز تامين نمايد.

كتب الكترونيك طب سنتي (بسترهاي پژوهشي پزشكي نياكان)

           هرچند در مورد اين كتاب‌ها در صفحات ذيربط، توضيح داده شده است ولي در اينجا نيز به اشاره مختصري اكتفا ميگردد:

1 ـ كليه مجلدهاي كتاب الحاوي رازي به زبان اصلي با قابليت جستجو در متن.

2 ـ كليه مجلدهاي كتاب كامل الصناعه (الملكي) به زبان اصلي با قابليت جستجو در متن

3 ـ كتب قانون در طب ابن سينا به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي با كُدگذاري كليه عناوين و زيرعنوانها، تطبيق عناوين فارسي با عربي و انگليسي و افزودن اصطلاحات لاتين و مفردات دارويي به عناوين فارسي و عربي در نسخه هاي مربوطه.

4 ، 5 ، 6. 7 ـ كليه كتب معتبر حكيم جرجاني به طور جداگانه (ذخيره خوارزمشاهي، اغراض طبي، خُفي علائي و يادگار) با كُدگذاري كليه عناوين و زيرعنوانها. توضيح اينكه نسخه بازنويسي شده كامل ذخيره نيز در دست ويرايش ميباشد.

8 ـ كتاب مخزن الادويه كه معتبرترين كتاب داروسازي و داروشناسي طب سنتي به حساب مي آيد با كُدگذاري، قابليت جستجو در عناوين و زيرعنوانها و پيوند (لينك) دقيق عنوانها با عناوين كتاب).

9 ـ سيري در پزشكي نياكان.

10 ـ كتاب ابنيه به عنوان اولين كتاب داروشناسي و داروسازي فارسي كه در دست ويرايش است.

11 ـ كتاب هدايت المتعلمين به عنوان اولين كتاب پزشكي فارسي كه در دست ويرايش است.

كتب الكترونيك قابل استفاده در محيط DOS

Persian Electronic Books (for DOS) [ QURAN, ATTAR, SADI, HAFEZ, PARVIN, FERDOSI, HISTORY OF MEDICINE, AVICENNA CANON OF MEDICINE, RAZI (RAZES), EPIDEMIOLOGY, BRUCELLOSIS, INFECTIOUS DISEASES DURING PREGNANCY, CONGRESS (Infectious diseases and related subjects) ]

              1 ـ قرآن منظوم، با كسب مجوز كتبي از شاعر معاصر آقاي مهندس اميد مجد.

              2 ـ قانون در طب ابن سينا، ترجمه استاد فقيد عبدالرحمن شرفكندي (ره) با كسب مجوز كتبي از موسسة محترم انتشارات سروش و پشتيباني حوزه معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت در دوران تصدّي مرحوم خانم دكتر صانعي (رحمت الله عليها).

              3 ـ تاريخ پزشكي ايران و جهان اسلام با كسب مجوز كتبي از مولف آن زنده ياد، دكتر محمود نجم آبادي (ره) در زمان حيات استاد و پشتيباني حوزه معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت در دوران تصدي خانم دكتر صانعي.

                4 ـ كتب پزشكي فارسي زكرياي رازي.

                  5 ـ مثنوي معنوي به ضميمه كتاب حيات و هدفداري (ترجمه آقاي دكتر عباس شيباني) با كسب مجوز كتبي از مترجم. توضيح اينكه براي تهيه كتاب الكترونيك مثنوي معنوي، از چند نسخه و مخصوصا به توصيه مرحوم علامه استاد محمدتقي جعفري، از نسخه رمضاني، استفاده شده است.

                  6 ـ شاهنامه فردوسي با استفاده از سه منبع

                  7 ـ الهي نامه عطار

                  8 ـ ديوان حافظ

                  9 ـ پنج گنج حكيم نظامي

                  10 ـ ديوان پروين به ضميمه مقالات كنگره اخلاق پزشكي

                  11 ـ كليّات سعدي

                  12 ـ كتاب رايانه اي بروسلوز

                  13 ـ خلاصه مقالات كنگره هاي بيماري هاي عفوني و مرتبط

                  14 ـ آنتي بيوتيك ها

                  15 ـ اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها

                  16 ـ بيماري هاي عفوني در دوران بارداري

                  17 ـ طرح سلامت و بيماري در ايران (نوبت اوّل)

                  18 ـ خزانه سوالات بيماري هاي عفوني

                  19 ـ گزارش هاي هفتگي سازمان جهاني بهداشت (WER)

                  20 ـ مجله بيماري هاي نوپديد

                      21 ـ بانك اطلاعاتي الكترونيك اولين كنگره طب سنتي و مفردات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي                        شهيد بهشتي در سال 1379.

             توضيح اين كه پس از دريافت برنامه‌هاي محيط DOS از سايت HBI و يا انتقال از DVD به رايانه‌هاي شخصي و بهره‌ گيري از نرم افزار dosbox و DOSPRN آن ها را مي‌توان در محيط Windows و حتي در پيشرفته‌ ترين رايانه ها اجرا و مورد بهره برداري، قرار داد.

              انتقادات و پيشنهادهاي سازنده كاربران محترم، شرط اصلي پويايي و توسعة اين نرم‌افزارهاست.

تشكر و قدرداني

           حمايتهاي بيدريغ بنت رسول الله، سيّده جليل القدر، مرحوم خانم دكتر اشرف السادات صانعي معاون پژوهشي وزارت بهداشت، از اينجانب در خصوص رايانه اي كردن طب و بهداشت و دستور تشكيل كميته اي به همين نام اگر نبود شايد همين خدمات ناقابل نيز انجام نمي شد و يا وارد فضاي اينترنت نمي‌گرديد و لذا خود را موظف ميدانم از درگاه كبريايي باريتعالي مسئلت نمايم در صورتي كه اين خدمات مورد قبول ذات اقدسشان واقع شده است آن استاد فقيد را نيز در اين اجر، ماجور فرمايد.

           همچنين مراتب تشكر خود از معاونين محترم تحقيقات و فنآوري بعد از زنده ياد، دكتر صانعي؛ اساتيد بزرگوار: آقايان دكتر احمدعلي نوربالا، دكتر ملك افضلي، دكتر واسعي، دكتر قانعي و اينك در سال 1393 استاد عاليقدر جناب آقاي دكتر ملك زاده به خاطر موافقت با ادامه تعبيه برنامه ها در سايت HBI را اعلام مينمايم.

           ... زحمات جهادي دوازده ساله خانم مهندس ليلا ميرزايي، كارشناس محترم شبكه در خصوص تعبيه بانك‌هاي اطلاعاتي مورد اشاره در سايت HBI و جايگزيني مكرر مطالب بازنگري شده، نيز شايان تقدير و تشكر است.

         وظيفه دارم از همكاري‌هاي صميمانه و جهادي خانم مهندس جبّار، خانم عامري، خانم فيض آبادي، خانم جابريان، خانم عسگري، خانم جعفري، خانم غفاري، آقاي محمد باقري و خانم معيني كه در مراحل مختلف تهيه اين مجموعه، در دانشكده بهداشت شهيد بهشتي مرا ياري نمودند صميمانه تشكر كرده از خداوند منان، سعادت و سلامت آنان را آرزو نمايم.

         همچنين از همكاري هاي آقاي مهندس پناهي، خانم خالقي، خانم ميري، خانم عباس آبادي، خانم خيرآبادي كه تا سال 1382 در تايپ و ويرايش اوليه و برنامه نويسي محيط DOS در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه همكاري نمودند تشكر نموده اجر جزيل آنان را از درگاه الهي خواهانم.

          همكاري اعضاء خانواده و صبر و تحمل آنان نيز درخور تقدير است و لذا فرصت را مغتنم شمرده از خانم كبري حيدري، دكتر مريم حاتمي، مهندس مهدي حاتمي و دكتر ندا حاتمي كه در مراحل مختلف تهيه اين اثر طي چند سال گذشته مرا ياري كردند تشكر نموده مزيد توفيقات آنان در خدمت‌رساني به تمامي انسان‌هاي شريف و بخصوص ملّت موحد ايران را  از درگاه خداوند قادر متعال مسئلت مي نمايم.

و در خواست توفيق تشكر و مزيد توفيقات از پيشگاه معبود:

رَبِ اَوزِعني اَن اَشكُرَ نِعمَتَكَ الَّتي اَنعَمتَ عَلَّيَ وَ عَلي والِدَي وَ اَن اَعمَلَ صالِحا تَرضيهَ وَ اَدخَلني بِرَحمَتِكَ في عِبادك الصالِحين (سوره نمل، آيه 93)

رَبِ اَوزِعني اَن اَشكُرَ نِعمَتَكَ الَّتي اَنعَمتَ عَلَّيَ وَ عَلي والِدَي وَ اَن اَعمَلَ صالِحا تَرضيهَ وَ اَصلِح لي في ذُرّيَّتي اِني تُبْتُ اِلَيكَ و اِنّي مِنَ المُسلِمين (سوره احقاف، آيه 15)

خداوندا توفيق سپاسگزاري و قدرداني، مرحمت فرما

   ارديبهشت ماه 1393

  دكتر حسين حاتمي

  hatami@hbi.ir